ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

2017-03-05 08:46

1. Termin zapisów ogłasza dyr. przedszkola po konsultacji z przedstawicielami gminy,

    a to formą plakatów w miejscach publicznych gminy, w "Gazecie Wędryńskiej"

    lub na stronach internetowych /od r.2014/2015/. Zapisy trwają 2-3 dni.

 

2. Wpisy-rodzic wypełnia pisemną prośbę i list ewidencyjny, które są do dyspozycji w

   przedszkolu lub na stronach intern.- www.wedrowniczki.cz

   Po konsultacji w dzień zapisów i dostarczeniu aktu urodzenia, otrzymuje rodzic nr. re- 

   gistracyjny zgłoszenia, informacje dotyczące o uczęszczaniu dziecka do przedszkola.

   O przyjęciu / nieprzyjęciu / decyduje dyrektorka bezwłocznie,  najpóźniej do 30 dni.

   Spis przyjętych / nieprzyjętych/ dzieci jest wywieszony na stronach internetowych

   przedszkola oraz na drzwiach wejściowych placówki w okresie 2 tygodni. Tym uważa się

   decyzję za ogłoszoną.

 

3. Po dostarczeniu karty ewidencyjnej, zatwierdzonej przez pediatrę dziecka,  rodzic  otrzy- 

    muje decyzję o  przyjęciu dziecka do przedszkola, którą stwierdza swym  podpisem   

   Otrzymuje podstawowe pisemne  informacje dotyczące uczęszczania dziecka do placówki   

   w danym roku szkolnym.

 

4. Rodzic może skorzystać z adaptacyjnego pobytu dziecka – np. w letnich

    miesiącach  przed rozpoczęciem roku szkolnego - w  ogrodzie przedszkolnym

    / po uprzedniej konsultacji  z dyrekt.przedszkola/.

Ustawa – Zákon č.178/2016 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání ( školský zákon),
zavádí zásadní změny v přijímání dětí do mateřské školy

Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola:

- dzieci, które do 31.8.2017 osiągną 5 lat /bez zatwierdzenia lekarza/ obowiązuje
kształcenie obowiązkowe, o ile jeszcze nie uczęszczają do przedszkola

- dzieci młodsze 5 lat obowiązuje zatwierdzenie pediatry o szczepieniu
- dzieci rodziców pracujących zawodowo
- dzieci młodsze 3 lat / samodzielność dostosowana wieku/

Pierwszeństwo mają dzieci, które:

- od 1.9. 2017 osiągną 4 lata przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego

(§ 34. odst.3 školského zákona-znění účinné od 1.9.2017)- w terminie zapisów

 od 2.-16.5.2017

- od 1.9.2018 osiągną 3 lata lata przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego

(§ 34. odst.3 školského zákona-znění účinné od 1.9.2018)- w terminie zapisów

 od 2.-16.5.2018

- od 1.9.2020 osiągną 2 lata lata przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego

(§ 34. odst.3 školského zákona-znění účinné od 1.9.2020)- w terminie zapisów od 2.-16.5.2020

 

Rodzic stwierdza swym podpisem, iż został zapoznany z kryteriami przyjmowania dzieci do przedszkola.

—————

Powrót


Kontakt

Przedszkole w Wędryni

Wędrynia nr. 1
739 94 Wędrynia


+420 558 994 361