Mateřská škola – Przedszkole, Vendryně č.1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 

  Dodatek nr 3

 

R E G U L A M I N    P R Z E D S Z K O L A  2021 / 2022

   

ORGANIZACJA:

1.          PRZEDSZKOLE  JEST  CZYNNE  OD   6.30 – 16.00

Dzieci schodzą się do przedszkola od godz. 6.30 – 8.15                

Po uprzedniej umowie można dziecko przyprowadzić wg potrzeby rodziców. Po 8.30 - dziecko nieusprawiedliwione odgłasza się.

2.      Rodzic zobowiązany jest osobiście przekazać dziecko nauczycielce, która odpowiada za jego bezpieczeństwo od momentu odebrania go od rodzica.

3.      Dziecko odbierają z przedszkola osoby podane w karcie ewidencyjnej dziecka.Osoba niepełnoletnia może odbierać dziecko jedynie za zgodą  pisemną rodziców.

4.      Do przedszkola powinno przychodzić dziecko zdrowe! 

Dziecko  zakatarzone lub z kaszlem nie będzie rano przyjęte do przedszkola!

Przy zachorowaniu dziecka w przedszkolu rodzic będzie  telefonicznie wezwany, żeby odebrać dziecko.

5.      Dzieci powinny mieć – przebranie do przedszkola, papucie (nie klapki), ubranie do ogrodu, piżamę (zmiana co 2 tyg.), szczotkę i pastę do zębów, chusteczki higieniczne, rzeczy zapasowe (małe dzieci-podpisane)

 

PRZYJMOWANIE DZIECI :

1.    Termin zapisów ogłasza dyr. przedszkola po konsultacji z przedstawicielami gminy, a to formą plakatów w miejscach publicznych gminy, w „Gazecie Wędryńskiej“, lub na stronach internetowych (od r. 2014/2015). Zapisy trwają 2 dni.

2.    Wpisy - rodzic wypełnia pisemną prośbę i list ewidencyjny, które są do dyspozycji w przedszkolu lub na stronach  internetowych www.wedrowniczki.cz

Po konsultacji w dzień zapisów i dostarczeniu aktu urodzenia, otrzymuje rodzic nr. registracyjny zgłoszenia, informacje dotyczące o uczęszczaniu dziecka do przedszkola.

O przyjęciu (nieprzyjęciu) decyduje dyrektorka bezwłocznie,  najpóźniej do 30 dni.

Spis przyjętych (nieprzyjętych) dzieci jest wywieszony na stronach internetowych przedszkola oraz na drzwiach wejściowych placówki w okresie 2 tygodni. Tym uważa się decyzję za ogłoszoną.

3.    Po dostarczeniu karty ewidencyjnej, zatwierdzonej przez pediatrę dziecka,  rodzic  otrzymuje decyzję o  przyjęciu dziecka do przedszkola, którą stwierdza swym  podpisem   

Otrzymuje podstawowe pisemne  informacje dotyczące uczęszczania dziecka do placówki w danym roku szkolnym.

4.    Rodzic może skorzystać z adaptacyjnego pobytu dziecka – np. w letnich  miesiącach  przed rozpoczęciem roku szkolnego - w  ogrodzie przedszkolnym (po uprzedniej konsultaci z dyr.)

 

Ustawa – Zákon č.178/2016 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), wprowadza podstawowe zmiany podczas przyjmowania dziecka do przedszkola

 

Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola:

- dzieci, które do 31.8.2018 osiągną 5 lat (bez zatwierdzenia lekarza) obowiązuje kształcenie obowiązkowe, o ile jeszcze nie uczęszczają do przedszkola

- dzieci młodsze 5 lat obowiązuje zatwierdzenie pediatry o szczepieniu

- dzieci rodziców pracujących zawodowo

- dzieci młodsze 3 lat (samodzielność dostosowana wieku)

Pierwszeństwo mają dzieci, które:

- od 1. 9. 2018 osiągną 4 lata przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego (§ 34. odst. 3 školského zákona - znění účinné od 1. 9. 2017)- w terminie zapisów od 2. - 16. 5. 2017

- od 1. 9. 2019 osiągną 3 lata lata przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego (§ 34. odst. 3 školského zákona - znění účinné od 1. 9. 2018)- w terminie zapisów od 2. - 16. 5. 2019

- od 1. 9. 2021 osiągną 2 lata lata przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego (§ 34. odst. 3 školského zákona - znění účinné od 1. 9. 2020)- w terminie zapisów od 2. -16. 5. 2021

Rodzic stwierdza swym podpisem, iż został zapoznany z kryteriami przyjmowania dzieci do przedszkola.

 

WARUNKI  OBOWIĄZKOWEGO KSZTAŁCENIA W PRZEDSZKOLU:

- kształcenie w przedszkolu jest obowiązkowe od początku roku szkolnego, który następuje po dniu, kiedy dziecko osiągnie 5 lat

- obowiązkowe kształcenie przebiega codziennie 4 godziny - od godz. 8.00 – 12.00; oprócz wakacji letnich lub wakacji ogłoszonych przez Ministerstwo szkolnictwa

- rodzic usprawiedliwia dziecko w  pierwszym dniu jego nieobecności :

  telefonicznie – nr 558 994 361 lub emailem – pmsvendryne@seznam.cz

- w razie nieusprawiedliwionych przez rodzica  dni (20 godz. w miesiącu) będzie dana sytuacja zgłaszana  na OSPOD ( Orgán sociálně právní ochrany dětí)

                      

WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO KSZTAŁCENIA DZIECKA FORMĄ KSZTAŁCENIA INDYWIDUALNEGO

- rodzic jest zobowiązany pisemnie  poinformować dyrektora  o kształceniu indywidualnym dziecka a to 3 miesiące przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w ciągu roku

- obowiązkiem rodzica jest zapewnić udział dziecka w sprawdzaniu poziomu przyswajania przypuszczalnych  osiągnięć w poszczególnych dziedzinach

- przedszkole ustali termin sprawdzania osięgnięć w listopadzie (lub termin zastępczy / choroba dziecka)

- dyrektor przedszkola może ukończyć kształcenie indywidualne dziecka w wypadku, kiedy stwierdzi, iż dziecko nie spełnia przypuszczalnych osiągnięć.

 

OPŁATY  W  PRZEDSZKOLU :

1.    Dzieci, których dotyczy obowiązkowe kształcenie w przedszkolu NIE PŁACĄ tzw. szkolne  aż do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

Opłata za przedszkole wynosi 150,- Kč

W razie przerwania czynności przedszkola (wakacje) - opłata 100,-Kč

Przedszkole nieczynne w czasie wakacji – opłata 0 Kč

Rodzic pobierający zasiłek socjalny – opłata 0,-Kč

Opłata ściągana jest na początku miesiąca z  konta bankowego rodzica przez kierowniczkę kuchni.

2.    Opłata za wyżywienie ściągana jest na początku miesiąca z konta bankowego rodzica przez kierowniczkę kuchni.

Koszt wyżywienia wynosi – 35,-Kč za jeden dzień (śniadanie – obiad –podwieczorek).

3.    Rodzice zrzeszeni są w Macierzy Szkolnej i wybierany jest zarząd przedszkola na czele z prezesem. Każda rodzina (nie mająca dziecko w szkole) wpłaca składki członkowskie wg ustalonej wysokości Zarządu MSz.

4. Rodzice wpłacają 100,-Kč na herbatki dla dzieci – tzw.Reżym picia.

 

PRAWA RODICÓW:

- do realizacji  obowiązkowego kształcenia dziecka sposobem kształcenia indywidualnego

- do otrzymywania informacji dotyczących rozwoju i zachowania się dziecka

- do uczestniczenia w procesie kształcenia (po uprzedniej umowie z pedagogiem)

- do współdecydowania  i wzbogacania  własnymi pomysłami treści programowych

- do ochrony i dyskretnych informacji dotyczących ich życia rodzinnego

- do konsultacji dotyczących  wychowania i kształcenia dzieci (pomoc specjalistów, literatura fachowa, rozmowa z naucz.)

 

 OBOWIĄZKI  RODZICÓW:

- złożenie prośby o zwolnienie dziecka z obowiązkowego kształcenia w przedszkolu - 5 dni przed planowaną nieobecnością dziecka

- dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka-przyprowadzanie i odbiór dziecka

- współpraca z przedszkolem, branie udziału w zebraniach dla rodziców

- informowanie o zmianie stanu zdrowotnego dziecka, o pojawieniu się choroby

  zakaźnej

- zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących danych dziecka (adres, telef., ubezp.)

- na wezwanie dyrekt. udział w omawianiu ważnych spraw dotyczących dziecka

 

PRAWA DZIECKA:

- do zapewnienia ochrony przed wszelkimi formami fizycznej, psychicznej czy seksualnej przemocy

- do wyrażania własnych poglądów, życzeń i przedstawiania własnego zdania

- do ochrony, rozwoju, poszanowanie, respektu.

Patrz – Międzynarodowa umowa o prawach dziecka

 

WZAJEMNE  ZAUFANIE  TO  DROGA DO  DOBREJ WSPÓŁPRACY!